RIVM-Centrum Gezond Leven

De thema-instituten hebben een nauwe betrokkenheid bij het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Wij benadrukken het belang van lokale gezondheidsbevordering en onze instituten geven hieraan expliciet invulling door samenwerking met lokale actoren, zoals gemeenten, GGD'en en andere partijen. In de visie van het LOT-i kan het Centrum alleen succesvol zijn indien dit in goede samenhang met het bestaande veld op landelijk én lokaal niveau is gepositioneerd. Daarbij is ons inziens de meerwaarde gelegen in de ondersteuning van lokale actoren, zodat zij aan hun gezondheidsbevorderende taak goed invulling kunnen geven.

Het LOT-i is van mening dat het Centrum Gezond Leven aan een aantoonbare verbetering in het lokale gezondheidsbeleid kan bijdragen door het vervullen van de volgende rollen:

  • Ondersteunen van het ministerie van VWS in de sturing van gemeenten op hun taak om de landelijke preventieprioriteiten naar lokale prioriteiten te vertalen;
  • Versterken van de aansluiting tussen (lokale) vraag en aanbod in combinatie met landelijk beleid;
  • Zichtbaar maken van de kwaliteit van de aangeboden landelijke en lokale interventieprogramma's door middel van een certificeringsysteem;
  • Ondersteunen bij het vermarkten van veelbelovende en/of bewezen interventies naar lokale actoren.
  • Monitoren van effecten van lokaal gezondheidsbeleid.

Het LOT-i heeft dit standpunt zowel aan het ministerie van VWS als opdrachtgever als aan het RIVM laten weten en volgt de ontwikkelen op de voet. Het LOT-i gaat er vanuit dat het meerjarenbeleid dat momenteel door het Centrum Gezond Leven wordt ontwikkeld, zal aansluiten bij onze gezamenlijke visie op de te realiseren resultaten door het Centrum.

[geactualiseerd 22-06-2009]

© Landelijk Overleg Thema instituten